AGAMA

Ibadah Korban dan Syarat-Syaratnya

Setiap tanggal 10 Zulhijah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Aidiladha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berqurban (kurban)  yakni menyembelih peliharaan haiwan qurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. 

Apakah sebenarnya ibadah korban? Di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap.

Korban berasal daripada bahasa Arab yang bererti dekat (قربان). Korban dalam Islam juga disebut dengan al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang bererti binatang sembelihan, seperti unta, lembu, kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Aidiladha dan hari tasyrik sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah.

Dalil Disyariatkannya Korban

Allah SWT telah mensyariatkan korban dengan firmanNya, “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus.” (Al-Kautsar: 1-3).

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripada padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya.” (Al-Hajj: 36).

Keutamaan Ibadah Korban

Daripada Aisyah ra, Nabi SAW bersabda, “Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada Hari Raya Aidiladha yang lebih dicintai Allah SWT daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) korban itu.” (HR Tirmidzi).

Hukum Melakukan Ibadah Korban

Ibadah korban hukumnya sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan). Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW pernah berkorban dengan dua kambing kibasy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih korban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).

Daripada Ummu Salamah RA, Nabi SAW bersabda, “Dan jika kalian telah melihat hilal (tanggal) masuknya bulan Zulhijah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya.” HR Muslim

Erti sabda Nabi SAW ‘ingin berkorban’ adalah dalil bahawa ibadah korban ini sunah, bukan wajib.

Diriwayatkan daripada Abu Bakar dan Umar RA bahwa mereka berdua belum pernah melakukan korban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal korban itu dianggap wajib.

Hikmah Ibadah Korban

Ibadah korban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Aidiladha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim a.s dan sebagai satu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Aidiladha, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, “Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah.”

Syarat-Syarat Korban
Binatang yang Dibolehkan untuk Korban

Binatang yang boleh untuk korban adalah unta, lembu, kerbau dan kambing. Selain daripadanya tidak dibolehkan. Allah berfirman, “Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahi Allah kepada mereka.” (Al-Hajj: 34).

Dan dianggap memadai berkorban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing jawa yang berumur satu tahun, lembu dan kerbau yang berumur dua tahun dan unta yang berumur lima tahun, baik itu jantan atau betina. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis di bawah ini:

Daripada Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Binatang korban yang paling bagus adalah kambing yang jadza (berumur satu tahun).”” (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Daripada Uqbah bin Amir r.a, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai jadza’, Rasulullah SAW menjawab, “Berkorbanlah dengannya.”” (HR Bukhari dan Muslim).

Daripada Jabir r.a, “Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur satu tahun ke atas, jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jadza’.””

Berkorban Dengan Kambing yang Dikebiri

Boleh saja berkorban dengan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Rafi’, bahwa Rasulullah SAW berkorban dengan dua ekor kambing kibasy yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri. Ini kerana dagingnya lebih enak dan lebih lazat.

Binatang yang Tidak Dibolehkan untuk Korban

Syarat-syarat binatang yang untuk korban adalah bintang g tiada kecacatan. Tidak boleh berkorban dengan binatang seperti di bawah ini:

  1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas
  2. Yang buta dan jelas terlihat kebutaannya
  3. Yang sumsum tulangnya tidak ada, kerana sangat kurus.

Rasulullah SAW bersabda, “Ada empat penyakit pada binatang korban yang dengannya korban itu tidak mencukupi, iaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali dan yang kurus sekali.” (HR Tirmidzi seraya mengatakan hadis ini Hasan sahih).

  1. Yang cacat iaitu yang telinga atau tanduknya hilang sebahagian besarnya.

Selain binatang lima di atas, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk korban, yaitu:

  1. Hatma’ (rompong gigi depan atau seluruhnya)
  2. Ashma’ (yang kulit tanduknya pecah)
  3. Umya’ (buta)
  4. Taula’ (yang mencari makan di kebun, tidak digembalakan)
  5. Jarba’ (yang banyak penyakit kudis)

Juga tidak mengapa berkorban dengan binatang yang tak bersuara, yang ekornya terputus, yang bunting dan yang tidak ada sebahagian telinga atau sebahagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tersahih dalam mazhab Syafi’i, bahawa yang kemaluannya terputus tidak mencukupi, begitu juga yang puting susunya tidak ada, kerana hilangnya sebahagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya terputus. Imam Syafi’i berkata, “Kami tidak memperoleh hadis tentang gigi sama sekali.”

Waktu Penyembelihan Haiwan Korban

Untuk korban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari Aidiladha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari tasyriq, baik malam ataupun siang. Setelah tiga hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya.

Daripada Al-Barra’ ra, “Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya yang pertama  kita lakukan pada hari ini (Aidiladha) adalah kita solat, kemudian kita kembali dan menyembelih korban. Barang siapa melakukan hal itu, bererti ia mendapatkan sunah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu tidak lain hanyalah daging yang ia persembahkan kepada keluarganya yang tidak termasuk ibadah korban sama sekali.””

Abu Burdah berkata, “Pada hari Nahar, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, baginda bersabda, “Barang siapa solat sesuai dengan solat kami dan menghadap ke kiblat kami dan beribadah dengan cara ibadah kami, maka ia tidak menyembelih korban sebelum ia solat.””

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menyembelih sebelum solat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah solat dan khutbah, sesungguhnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah umat Islam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Bergabung dalam Berkorban

Dalam berkorban dibolehkan ia dilakukan dalam kumpulan atau bergabung jika binatang korban itu berupa unta atau lembu dan kerbau). Kerana sapi (kerbau) atau unta berlaku untuk tujuh orang jika mereka semua bermaksud berkorban dan bertaqarrub kepada Allah SWT.

Daripada Jabir RA berkata, “Kami menyembelih korban bersama Nabi SAW di Hudaibiyyah seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga kerbau.” (HR Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Pembahagian Daging Korban

Disunahkan bagi orang yang berkorban memakan daging korbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyerahkannya kepada orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, “Makanlah dan berilah makan kepada (fakir-miskin) dan simpanlah.”

Dalam hal ini para ulama mengatakan, yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekah sepertiga dan menyimpannya sepertiga.

Daging korban boleh diangkut (dipindahkan) sekalipun ke negara lain. Akan tetapi, tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya. Dan, tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbuhan kerja. Orang yang berkorban boleh bersedekah dan boleh mengambil korbannya untuk dimanfaatkan (dimakan).

Menurut Abu Hanifah, bahawa boleh menjual kulitnya dan wangnya disedekahkan atau dibelikan barang yang bermanfaat untuk seisi rumah.

Orang yang Berkorban Menyembelihnya Sendiri

Orang yang berkorban yang pandai menyembelih disunahkan menyembelih sendiri binatang korbannya. Ketika menyembelih disunahkan membaca, “Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma haadza ‘an?” (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah korban ini daripada… ? [sebutkan namanya]).

Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing kibasy dan membaca, “Bismillahi wallahu Akbar, Allahumma haadza ‘anni wa’an man lam yudhahhi min ummati” (Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, Ya Allah sesungguhnya (korban) ini daripadaku dan daripada umatku yang belum berkorban).” (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

Jika orang yang berkorban tidak pandai menyembelih, hendaknya dia menghadiri dan menyaksikan penyembelihannya.

Daripada Abu Sa’id al-Khudri ra, “Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Fatimah, bangunlah. Dan saksikanlah korbanmu. Setitis darahnya akan memohon ampunan daripada setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah, ‘Sesungguhnya solatku, ibadahku, korbanku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan untuk itu aku diperintah. Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah.’” Seorang sahabat lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW, apakah ini untukmu dan khusus keluargamu atau untuk kaum muslimin secara umum?’ Rasulullah SAW menjawab, “Bahkan untuk kaum muslimin umumnya.””

 

Dipetik daripada tulisan KH. Ishomuddin (Dosen FAI Univ Darul Ulum Jombang) http://jombang.nu.or.id/apa-dan-bagaimana-kurban

Related posts

HADIS DHAIF BOLEHKAH BERAMAL DENGANNYA?

adminwm

Ramadan, Pintu Syurga Dibuka, Ditutup Pintu Neraka dan Digari Syaitan

adminwm

Tiga Amalan Menjadi Syafaat di Akhirat

admin

Leave a Comment